Inteligencja emocjonalna – jako ważny element w sprzedaży

Inteligencja w szprzedaży szkolenie

freeimages.com

Psychologowie byli kiedyś przekonani, że inteligencja jest zgłębioną kategorią. Niektórzy nazywali ja zdolnością uczenia się. Inni określali ją jako zdolność adekwatnej adaptacji do środowiska, a jeszcze inni jako generalna tendencje do nabywania umiejętności. Wszyscy zgadzali się, co do jednego, że człowiek jest inteligentny okazuje się równie błyskotliwy w podejściu do różnych zagadnień.

Po pewnym czasie psychologowie zwrócili uwagę na fakt, że niektórzy ludzie wydają się inteligentni w jednych dziedzinach, a w innych mniej. Wysunięto wówczas teorię, według której inteligencja stanowi połączenie określonych uzdolnień, nazwanych zdolnościami. Niektórzy psychologowie próbowali pogodzić te stanowiska, lansując kompromisową koncepcje, że całkowite uzdolnienie człowieka stanowi sumę jego wielu specyficznych zdolności oraz ogólnej inteligencji. Pojawiła się koncepcja, że istnieją różne rodzaje inteligencji ogólnej. Jednym z pierwszych propagatorów tej teorii był Edward Thorndike, który utrzymywał, że inteligentnym zachowaniu można wyróżnić trzy rodzaje inteligencji:

  • mechaniczną
  • społeczną
  • abstrakcyjną

Przez mechaniczna inteligencję Thorndike rozumiał umiejętność używania narzędzi i przedmiotów oraz umiejętności posługiwania się maszynami. Inteligencja społeczna miała obejmować rozumienie ludzi i zdolność do mądrego postępowania w stosunkach z innymi. Inteligencja abstrakcyjna to zdolność do operowania symbolami i pojęciami takimi jak: słowa, liczby, uogólnienia i zasady nauki.

Postęp w psychologii sprawił, że wyróżniono istnienie czynników grupowych pomiędzy pewnymi specjalnymi zdolnościami, jak na przykład zdolności wykrywania błędów w czytaniu, a grupami zdolności sugerowanymi przez Thorndike’a. Owe czynniki grupowe dotyczą takich zdolności, jak rozumienie słów, posługiwanie się liczbami czy wyobrażenie sobie relacji przestrzennych.

Dziś coraz częściej wydaje się, że największym gwarantem sukcesu jest właśnie inteligencja społeczna – coraz częściej nazywana inteligencją emocjonalną.