Kluczowy rozwój pracowników w firmie Whirlpool S. A.

Kluczowy rozwój pracowników w firmie Whirlpool S. A.

freeimages.com

21 grudnia w Warszawie odbyło się ostatnie ze szkoleń zaplanowanych dla pracowników firmy Whirlpool S. A. w ramach projektu „Rozwój pracowników kluczem do sukcesu firmy Whirlpool S. A.” przygotowanego wspólnie z firmą szkoleniową GAMMA sp. J. Projekt trwający od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.)

Projekt był realizowany w systemie zamkniętym. Wsparciem objęto 72 pracowników (31 kobiet i 41 mężczyzn) zatrudnionych w Whirlpool S.A. Rekrutacja pracowników odbywała się zawsze na zasadach równości płci – gdzie najważniejsze były kwalifikacje zawodowe i luki kompetencyjne. Przeprowadzonych zostało ponad 80 szkoleń w ciągu 149 dni szkoleniowych.

Dynamiczny rozwój firmy wymaga doskonalenia procesu zarządzania i organizacji pracy. Ponadto sprawne działanie przedsiębiorstwa uzależnione jest od szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie (zarówno bliższe jak i dalsze). Na podstawie przeprowadzonego wśród pracowników badania potrzeb szkoleniowych zdiagnozowano problemy, na podstawie których określono cel projektu: podniesienie kompetencji oraz wzrost wiedzy pracowników beneficjenta w kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju firmy obszarach, co przyczyni się do zwiększenia jej konkurencyjności.

Projekt stanowił odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie dotyczące podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu różnych dziedzin, powiązanych z ich codziennymi obowiązkami. Wzmocnił także motywację i zaangażowanie zespołu, dzięki czemu pośrednio przyczynił się do realizacji założonego przez firmę planu. Zakres tematyczny organizowanych szkoleń był bardzo szeroki: od zarządzania rozwojem pracowników, leadership`u, przez techniki sprzedaży, negocjacje, szkolenie asertywność aż po szkolenia komputerowe, prawne i kurs na głównego księgowego.

Uczestnicy szkoleń otrzymywali niezbędne materiały w postaci podręczników, materiałów ćwiczeniowych, jak również specjalnie zaprojektowane notatniki. Na zakończenie każdego szkolenia trenerzy wręczali słuchaczom certyfikaty zaświadczające o czynnym udziale w kursie. W zdecydowanej większości zajęcia przybierały formę warsztatową, co sprzyjało możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Doświadczenie trenerów – praktyków prowadzących zajęcia, sprzyjało również wymianie informacji z zagadnień poruszanych na szkoleniach oraz pozwoliło niekiedy poddać pod dyskusję i rozwiązać bieżące problemy przedsiębiorstwa. Swoje zadowolenie z zajęć uczestnicy wyrażali w ankietach ewaluacyjnych, w których oceniali warunki szkolenia, dobór materiałów, postawę trenera oraz wskazywali oczekiwania dotyczące udziału w kolejnych szkoleniach. Oprócz zadowolenia uczestników z zajęć, badany był również poziom wiedzy słuchaczy. Na podstawie testu wypełnianego przed szkoleniem i po jego zakończeniu raportowano przyrost wiedzy z każdego szkolenia. Cieszy fakt, iż odnotowany został wyższy od założonego wzrost znajomości prezentowanych na zajęciach zagadnień.

Każdy pracownik, decydując się na uczestnictwo w szkoleniu, miał sformułowane w stosunku do niego określone wyobrażenia, oczekiwania, którymi mógł podzielić się z ekspertami prowadzącymi poszczególne zajęcia. Spełnienie tych preferencji ostatecznie zdecydowało o zadowoleniu uczestników i pozytywnych ocenach odbytych kursów. Wyniki ewaluacji wskazują na wysoki poziom spełnienia oczekiwań odnoszących się do projektu.

Projekt zakończył się powodzeniem w grudniu 2012 r., a założone rezultaty zostały osiągnięte.

Pracownicy firmy Whirlpool S.A. osiągnęli wymierne korzyści:

  • w ramach szkoleń nabyli nowe umiejętności i wiedzę potrzebną w pracy zawodowej,
  • wzrosło ich zaangażowanie, motywacja oraz wiara we własne możliwości,
  • wypracowali postawy otwarte na samokształcenie.

Natomiast firma Whirlpool S.A. zyskała pozytywną opinię na rynku pracy jako pracodawca dbający o rozwój pracowników, a poprzez wzmocnienie zaangażowania i lojalności pracowników, stanie się bardziej konkurencyjna w stosunku do innych producentów sprzętu AGD.

szkolenia efs