Jak się komunikować?

Jak się komunikować?

,,Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”
John D. Rockefeller

Komunikacja jest kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy. Od jej efektywności zależą nasze relacje zarówno z klientami, jak i współpracownikami. Co zrobić by komunikacja
przyniosła oczekiwane skutki? W jaki sposób możemy poprawić jej jakość i sprawić, że to, co chcemy przekazać będzie dla odbiorcy zrozumiałe?

Skuteczna komunikacja opiera się na odpowiednim operowaniu jej częściami składowymi, które stanowią komunikacja werbalna oraz komunikacja niewerbalna. Komunikacja werbalna rozumiana jest jako porozumiewanie się za pomocą słów. W komunikacji niewerbalnej natomiast, zawierają się takie elementy jak gesty, mimika, wyraz twarzy itp.

Firma szkoleniowa Gamma oferuje szkolenie, które proponuje uczestnikom techniki umożliwiające budowanie skutecznej komunikacji. Skutecznej, czyli pozwalającej realizować zamierzone cele w relacji z innymi ludźmi. Szkolenie opiera się na 3 poziomach efektywnej komunikacji:

 

  • Poziomie wiedzy (wiedzieć „jak?”) – mechanizmy wpływu społecznego, proces efektywnej komunikacji, prototypy pojęć, mechanizmy percepcyjne, schemat efektywnej komunikacji

 

  • Poziomie umiejętności ( „jak zastosować to w praktyce?”) – matryca wpływów społecznych Grega Morgenthama, narzędzia NLP, programatory lingwistyczne w komunikacji, techniki kontrolowania przebiegu rozmowy

 

  • Poziomie postawy ( posiadanie przekonania co do danego zachowania) – nawyki utrudniające efektywną komunikację, znajomość mechanizmów zniekształcających odbiór informacji, EMO (eksperyment – motywacja – operacjonalizacja)

Oprócz poziomu kompetencyjnego, szkolenie opiera się także na poziomie postaw/przekonań. Dzięki temu uczestnicy są w stanie uświadomić sobie w jaki sposób mechanizmy psychologiczne takie jak priming, atrybucja, racjonalizacja, czy samospełniająca się przepowiednia, wpływają na ich codzienne relacje z współpracownikami, klientami i innymi osobami.